news ... tooted ... tiim ... esitlused  
;paranoia publishing
  ENG .. EST .. PYC .. FR . ESP .. 日本 語で

 

 

 

 

 

 

reg

„Läbipaistvuse register” on pildi- ja keelepõhine projekt, mis toob vaatevälja valitsemis- ja võimuinstitutsioonide aknad ja fassaadid.

Raamatu pealkiri viitab andmebaasile (“Transparency Register”), mis loodi Ameerika Ühendriikide eeskujul 2011. aastal selleks, et lobistide ning Euroopa Liidu institutsioonide esindajate vaheliste kommunikatsiooniaktide eesmärgid avalikustada. Andmebaasi loomise peamiseks eesmärgiks on luua usaldust institutsioonide ja poliitikate suhtes, mida need institutsioonid või nende esindajad ellu viivad, kuid ühtlasi ka kontroll selle üle, et hämaraid ja korruptiivseid huvisid poleks võimalik realiseerida.

Siinse töö kontekstis võib paralleeli tuua modernse ja postmodernse valitsemis- ja võimuinstitutsioonide arhitektuuri ning retoorika vahel, mida viljelevad või on viljelenud liberaalid – spetsiifiline, tehniline, ratsionaalne, raskesti ligipääsetav ning tihtipeale võõrandumist ja usaldamatust soodustav: “külm” materjalivalik (betoon või kivi, teras ja klaas) ning keerukad insener-tehnilised struktuurid (tarind). Hooned on tihtipeale homogeensed ja põhinevad kordustel ning nende fassaade iseloomustavad korrapärased vertikaalsed ja horisontaalsed jooned. Sedalaadi arhitektuur on ratsionaalset laadi ning peegeldab ka ratsionaalset retoorikat, mis on omane liberaalsetele jõududele.

Fotoseeria, kus figureeriva võimu- ja valitsemisinstitutsioonid on pildistatud Brüsselis ja Tallinnas ajavahemikul 2016–2019. Luubi all on eelkõige nende asutuste aknad. Fotodelt võib ära tunda mitmeid märgilisi hooneid, kus tegutsevad näiteks Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Eurojust, Europol, Rahvusvaheline Kriminaalkohus, Rahvusvaheline Endise Jugoslaavia Kriminaal - tribunal. Lisaks sellele mitmed kohalikud institutsioonid Haagis, nagu Hollandi Ülemkohus, “Hoftoren”, Hollandi politsei peahoone, Linnavalitsus ning mitmed ministeeriumi- ja saatkonnahooned. Brüsselis fotografeeritutel võib näha veel mitmeid Euroopa Liidu asjadega tegelevaid abihooneid Eurokvartalis, samuti saatkonnahooneid ning kohalikke valitsusasutusi. Tallinnas on fotodele jäädvustatud näiteks superministeerium, IT-agentuur, Välisministeerium, Harju Maakohus, Tallinna Linnavalitsus.

Autor Sten Eltermaa on kunstnik-kirjutaja, keda huvitab keskkond, võim ning piiripealsused. Eltermaa on õppinud filosoofiat Tartu ja Tallinna Ülikoolis, fotograafiat ja kunsti Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias, täiendanud end LUCA Kunstide Koolis, Haagi Kuninglikus Kunstiakadeemias ning Porto Kõrgemas Kunstikoolis.

 

 

 

 

„Transparency Register“ is a project based on image and language, making the windows and facades of governmental authorities visible to the audience.

The title of the work, Transparency Register, refers also to the US-inspired database introduced in 2011 to shine public light on the communication between lobbyists and the representatives of EU institutions. The database’s main objective is to create trust in regard to institutions and the policies the institutions or their representatives are pursuing, but also oversight to make it impossible to do the bidding of murky and corrupt interests.

In general, parallels can be drawn in the context of this work with the architecture used in modern and postmodern institutions of power and governance, and the rhetoric that liberals have used or currently use – specific, technical, rational, inaccessible and often conducive to apathy and mistrust: a “cold” selection of material (concrete and stone, glass and steel) and intricate engineered load- bearing structures. The buildings are often homogenous and based on repetition and their facades are made up of regular vertical and horizontal lines – so that they are reminiscent of a crossword or Sudoku. There is the sense that the interiors might be the same way – a monotonous, Kafkaesque world that is easy to get lost in. I would argue that architecture of this type is of a rational type and also reflects the rational rhetoric characteristic of liberal force.

Present book displays photographic series taken in Brussels and Tallinn in 2016-2019, depicting institutions of power and governance, whereas the focus being on the windows of these buildings. Many landmark buildings should be recognizable to the viewer on these photographs, for example, the seats of the European Parliament, the European Commission, the Council of the European Union, Eurojust, Europol, the International Criminal Court and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. In addition, the sites include several local institutions in The Hague, such as the Supreme Court of the Netherlands, the Hoftoren, the headquarters of the Dutch national police force, The Hague City Hall and a number of ministry and embassy buildings. The buildings photographed in Brussels also include several EU buildings in the European Quarter as well as embassies and local government institutions. The selection in Tallinn includes the “Superministry” building, the IT Agency, the Ministry of Foreign Affairs, the Harju County Court and the Tallinn City Government.

Sten Eltermaa is an artist-writer who is intrigued by the environment, power and borderline conditions. Eltermaa has studied philosophy in Tartu and Tallinn University, photography and arts in Pallas University of Applied Sciences and at the Estonian Art Academy, having complemented his education at Escola Superior Artistica do Porto, Royal College of Art The Hague and LUCA School of Arts.

 

<< eelmine toode
;paranoia tooted müügil: puänt, lugemik, utoopia, apollo, rahvaraamat, raamatukoi.
järgmine toode >>